اطلاعات کلاس

بخش

کلاس

تاریخ

انواع مختلف لیسنس (گواهینامه) و سن و سال هایی که لازم برای گرفتن انهاست

قوانین اصلی و زیر بنایی

و  نکات مهم

اول

مقدمات

30 December

درسهایی از قوانین ترافیک

چگونگی معانی متفاوت تابلو ها و نشانه های رانندگی

قوانین پارک ایستادن

و چندین قانون مهم رانندگی در شهر

دوم، قسمت اول

رانندگی

در شهر

31 December